ul. Smulikowskiego 4, pok. 221, II piętro, 00-389 Warszawa  +48 536-555-608; fdir(at)wp.pl 
www. fdir.pl  www.programdavinci.pl
fundacja dziecko i rodzina przykladowe zdjecie kampani

Nasza misja

Nagłówek fundacja dziecko i rodzina
Fundacja Dziecko i Rodzina jest organizacją społeczną zrzeszającą osoby zainteresowane wspieraniem rodziny i działającą w kraju i za granicą. Dąży do zapewnienia harmonijnego i bezpiecznego rozwoju dziecka w środowisku rodzinnym. Działa na rzecz dzieci i rodzin, ze szczególnym uwzględnieniem rodzin w kryzysie, również we współpracy z instytucjami rządowymi i samorządowymi, sektorem biznesu, organizacjami pozarządowymi i społecznością lokalną.

Fundacja realizuje swoja misję poprzez:
  • Promowanie pozytywnych, bezpiecznych i trwałych więzi rodzinnych i społecznych;
  • Kształcenie osób zaangażowanych w proces wspierania rodzin;
  • Doradztwo specjalistyczne dla instytucji pomocy i integracji społecznej;
  • Lobbing na rzecz rozwoju rozwiązań systemowych wzmacniających rodzinę;
  • Bezpośrednie działania na rzecz dzieci i rodzin w ramach wypracowania modelowych rozwiązań dla instytucji i społeczności.

                                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                                            Zarząd Fundacji

Statut

Zasoby prawne
Poniżej znajduje się odnośnik do pobrania aktualnego statusu Fundacji Dziecko i Rodzina w Warszawie. obraz dla dokumentu statutu fundacji dziecko i rodzina

Nasz zespół

Rada fundatorów  
prezes fundacji dziecko i rodzina tomasz polkowskiPrzewodnicząca Zgromadzenia Fundatorów - Agnieszka Polkowska
Trener Metody Indywidualnych Planów Pracy z Dzieckiem i Rodziną, certyfikowany szkoleniowiec, ukończyła szkolenie dla mediatorów rodzinnych w Polskim Stowarzyszeniu Mediatorów Rodzinnych w Warszawie, wieloletni praktyk, konsultant. Przez ponad 7 lat pracowała w 14 osobowej placówce opiekuńczo – wychowawczej jako opiekun, a następnie lider domu dla dzieci. Doświadczenia zawodowe zdobyła pracując również na stanowisku asystenta rodziny. Prowadzi konsultacje metodyczne w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Od 6 lat prowadzi szkolenia dla pracowników systemu wspierania rodzin na temat pracy z dzieckiem i rodziną, pracy zespołowej, pozytywnej dyscypliny i efektywnej komunikacji.

Członek Zgromadzenia Fundatorów - Katarzyna Jarosiewicz-Wargan
Z wykształcenia psycholog dziecięcy, zaczynała karierę zawodowa od stażu w domu małego dziecka w Gdańsku. Od ponad 18 lat pracuje w międzynarodowych organizacjach pomocowych. Wspierała miedzy innymi programy dla dzieci i rodzin w obozach dla uchodźców z Kosowa w Albanii i Macedonii, prowadziła programy na rzecz pojednania etnicznego wśród młodzieży oraz aktywizacji i integracji rodzin z mniejszości etnicznych (w tym romskich) w Kosowie, a także inicjatywy mające na celu pojednanie miedzy społecznościami Abchazji i Gruzji. W latach 2004/2011, jako dyrektor programowy w Save the Children, Katarzyna odegrała znaczącą rolę w przygotowaniu i przeprowadzeniu reformy opieki nad dzieckiem i rodzina w Gruzji. Prowadziła również szereg działań na rzecz dzieci i rodzin w krajach byłego ZSRR, w tym: ogólnokrajowe badanie sytuacji i potrzeb dzieci ulicy w Gruzji, przygotowanie systemu monitoringu pieczy instytucjonalnej w Armenii, czy szkolenia w zakresie organizacji pomocy dziecku i rodzinie dla przedstawicieli władz i organizacji pozarządowych w Kazachstanie. Jako konsultant dla Save the Children i innych organizacji międzynarodowych, przygotowywała plany strategiczne oraz szereg propozycji projektów związanych ze sprawami dzieci i młodzieży, pomocy rodzinom i praw człowieka w krajach Europy Wschodniej, Centralnej Azji i na Bałkanach. Obecnie Katarzyna jest dyrektorem Departamentu Praw Człowieka w Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OBWE).
Członek Fundatorów - Andrzej TurlewiczCzłonek Zgromadzenia Fundatorów - Andrzej Turlewicz
Pedagog resocjalizacyjny, wieloletni wychowawca placówki opiekuńczo-wychowawczej z doświadczeniem kierowniczym, zajmuję się również profilaktyką i promocją zdrowego stylu życia w samorządzie terytorialnym. Przez lata wychowywał pokolenia dzieci, które z uwagi na trudną sytuację rodzinną spędzały dzieciństwo i młodość w Domu Dziecka. Swoje doświadczenie zawodowe popiera gruntowną wiedzą z zakresu pedagogiki, resocjalizacji, sportu i animacji zabawy, socjoterapii oraz prowadzenia zdrowego stylu życia. Profilaktyka uzależnień wśród osób dorosłych to kolejny kierunek, którym się zajmuje. Od 2010 roku pracuje również w Jednostce Samorządu Terytorialnego w charakterze inspektora ds. patologii społecznych, jest przewodniczącym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kuratorem społecznym w wydziale karnym Sądu Rejonowego. Uczestnik szkoleń i konferencji ogólnopolskich na temat reformy systemu opieki, uczestnik szkoleń dla trenerów metody Indywidualnych Planów Pracy z Dzieckiem i Rodziną w pieczy instytucjonalnej. Od lat z powodzeniem zajmuje się opracowaniem i wdrożeniem programów zajęć sportowo–profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, przygotowuje i prowadzi profilaktyczne obozy wypoczynkowe (letnie i zimowe – narciarskie) jako kwalifikowany kierownik wypoczynku dzieci i młodzieży.
Krzysztof LaskowskiCzłonek Zgromadzenia Fundatorów- Krzysztof Laskowski
Absolwent Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni (radio-elektronika morska), od 1992r. ściśle związany z branżą IT. Doświadczenie zawodowe zdobywał w polskich firmach oraz światowych korporacjach: HP, IBM. Aktualnie zatrudniony jako Sales Executive w Hewlett-Packard Polska. Poza pracą zawodową angażował się w wybrane projekty oraz wspierał finansowo działalność różnych fundacji i stowarzyszeń. Obecnie z grupą innych osób, postanowił współtworzyć nową fundację, której celem jest pomoc bez ograniczeń dzieciom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
Zarząd fundacji
prezes fundacji dziecko i rodzina tomasz polkowskiPrezes Zarządu Fundacji - Tomasz Polkowski
Od 1992 do 2014 roku był Przewodniczącym Towarzystwa Nasz Dom. Działacz społeczny, metodyk i trener. Uczestniczył w wielu działaniach na rzecz reformy systemu pomocy dziecku i rodzinie w Polsce i za granicą – w Gruzji, Ukrainie, Słowacji, Litwie i innych krajach. Autor lub współautor wielu koncepcji organizacyjnych i metodycznych, w tym przekształceń placówek opiekuńczo-wychowawczych, rozwiązań ustawodawczych i systemowych w zakresie pomocy dziecku i rodzinie. Organizator wielu kampanii społecznych. Pomysłodawca takich akcji, jak „Pocztówka do Św. Mikołaja” czy „Góra Grosza”. Organizator wielu ogólnopolskich konferencji i szkoleń. Twórca "Metody indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną", którą posługują się małe domy dla dzieci w Polsce i innych krajach. Autor polskiej adaptacji Programu PRIDE: Rodzinna opieka zastępca / Adopcja" oraz wielu materiałów metodycznych i szkoleniowych. Kawaler Orderu Uśmiechu oraz Złotego Krzyża Zasługi. Zawodowo pasjonuje się nauką o więzi i indywidualną analizą przypadków. Prywatnie uwielbia koty, podróże, muzykę, filmy science-fiction. Żonaty: Żona Agnieszka również pracuje w Fundacji. Ma troje dorosłych dzieci.
członek zarzadu fundacji dziecko i rodzina Marlena TurlewiczCzłonek Zarządu Fundacji - Marlena Turlewicz
Pracownik instytucji pomocy i integracji społecznej, pedagog resocjalizacyjny, polityk społeczny, wykładowca, trener. Od kilkunastu lat związana z pomocą społeczną – jako specjalista pracy socjalnej zajmowała się zapobieganiem wykluczeniu społecznemu wśród grup wysokiego ryzyka. Jest autorką i współautorką programów pomocowych realizowanych z powodzeniem przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Puławach. Uczestniczyła w tworzeniu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla miasta Puławy. Współtworzyła Programy Aktywności Lokalnej. Współpracowała z wydawnictwem Verlag Dashofer pisząc artykuły z zakresu mediacji, pracy socjalnej i wolontariatu w miesięczniku „Pracownik Socjalny”. Prowadzi warsztaty z zakresu komunikacji i rozwiązywania konfliktów oraz zajęcia ze studentami studiów podyplomowych i kursów mediacyjnych na temat zasad postępowania mediacyjnego. Obecnie jako koordynator programów i projektów z zakresu pomocy i integracji społecznej wspomaga proces aktywizacji społecznej i zawodowej osób, które wymagają takiego wsparcia. Uwielbia czytać książki - biografie i fantastykę. W wolnych chwilach lubi zajmować się działką i „bujać się na hamaku”.
członek zarzadu fundacji dziecko i rodzina Bartłomiej KowalikCzłonek Zarządu Fundacji - Bartłomiej Kowalik
Socjolog, pedagog, specjalista w zakresie pracy socjalnej, trener szkoleniowy „Metody Indywidualnych Planów Pracy z Dzieckiem i Rodziną”, konsultant metodyczny w małych placówkach opiekuńczo-wychowawczych, wieloletni praktyk. Był lubianym przez dzieci wychowawcą, solidnym liderem domu dla dzieci, wnikliwym i pomocnym konsultantem metodycznym wspierającym innych wychowawców i liderów domów dla dzieci. Znajomi mówią o nim, że można na nim polegać. Prywatnie interesuje się kulturą śródziemnomorską. Kiedy tylko znajdzie czas i środki uprawia wspinaczkę wysokogórską i narciarstwo alpejskie. Czyta książki, lubi chodzić do kina. Marzy o rocznej podróży po  Ameryki Łacińskiej.

Subskrybuj